Zmiana formy działalności spółki ETCplus

Szanowni Państwo,

W dniu 25 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS zarejestrował przekształcenie ETCplus SA ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

ETCplus spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują prawa i obowiązki dotychczasowej ETCplus SA, w tym prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów, które to umowy będzie realizować na niezmienionych zasadach (art. 553 k.s.h.). Przekształcenie nie powoduje zatem potrzeby podpisywania jakichkolwiek nowych umów, czy też ich aneksowania.

W związku z powyższym od 25-go listopada 2013 r. stroną w naszych wzajemnych umowach jest ETCplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś wszystkie dokumenty dotyczące wzajemnej współpracy, w tym faktury VAT, noty księgowe i korekty należy wystawiać uwzględniając nową formę prawną naszej Spółki:

ETCplus sp. z o.o.
ul. Drukarska 14
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP 661-10-03-060
KRS: 0000485359

W imieniu Zarządu Spółki zapewniam Państwa, że dołożymy wszelkich starań by ta zmiana prawna przyczyniła się do poprawy jakości naszych relacji a okres przejściowy nie obciążał zbytecznie Państwa dodatkowymi formalnymi obowiązkami.

Mariusz Jurczuk
V-ce Prezes Zarządu

Historia wydarzeń: